Privacybeleid

Algemene opmerkingen

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Dit privacybeleid geeft u een overzicht van hoe de Werbegemeinschaft Vechte Arkaden GbR mbH c/o Multi Germany GmbH Hagenstraße 10 48529 Nordhorn (hierna te noemen “wij”), als verantwoordelijke instantie in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw persoonsgegevens verwerkt.Principe

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming behandeld. In de regel kunt u volledig gebruik maken van onze website zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis.Verzameling en verwerking van gegevens op deze website

Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u die aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag te beantwoorden en geven de gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van uw verzoek overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 S. 1 lit. a en f respectievelijk van de Algemene verordening gegevensbescherming (“GDPR”). Daarnaast verzamelen wij gegevens via onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u de website bezoekt. Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Wij verwerken deze gegevens hetzij op basis van uw toestemming, hetzij op basis van onze legitieme belangen om deze website efficiënt en veilig ter beschikking te stellen overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 S. 1 lit. a of f DSGVO. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.Serverlogbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser automatisch bepaalde informatie naar de server van de website om de communicatie tussen uw browser en de server mogelijk te maken. Deze informatie wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn bijvoorbeeld Informatie over

  • het type en de versie van de browser die u gebruikt,
  • het besturingssysteem dat u gebruikt,
  • de website van waaruit u naar de huidige pagina bent gekomen,
  • Hostnaam (IP-adres) van de computer die toegang heeft en
  • de tijd van de serveraanvraag.

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Behoudens eventuele wettelijke bewaarplichten wissen of anonimiseren wij uw IP-adres nadat u de website hebt verlaten, tenzij anders vermeld in deze verklaring gegevensbescherming en tenzij dit wettelijk is toegestaan. Wij gebruiken de door uw browser aan onze servers doorgegeven informatie ook in geanonimiseerde vorm – d.w.z. zonder dat er conclusies over u kunnen worden getrokken – om onze diensten te analyseren en te verbeteren. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld eventuele fouten op te sporen of te bepalen op welke dagen en tijdstippen onze website bijzonder intensief wordt gebruikt.Ontvanger van de gegevens

Processor

Wij kunnen derden inschakelen om bepaalde diensten voor ons te verrichten als verwerkers, in verband waarmee de derde partij toegang kan krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit omvat met name diensten op het gebied van IT, e-mail, website en marketing. De gebruikte dienstverleners zijn contractueel jegens ons verplicht om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens en om deze gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Andere ontvangers

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan wetshandhavings- en andere autoriteiten, juridische adviseurs of andere derden indien dit noodzakelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag hiervoor kan worden gevonden in de noodzaak van de gegevensoverdracht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. c) DSGVO), waaraan wij onderworpen zijn, evenals in onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DSGVO), zoals de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen passend niveau van gegevensbescherming waarborgen, zoals de VS. Ontvangers in de VS kunnen worden gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild en aldus zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo is de doorgifte van gegevens aan Google gebaseerd op het EU-VS-privacyschild. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in landen die vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, baseren wij de doorgifte op passende waarborgen, zoals de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. U kunt een kopie van de desbetreffende passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het eind van dit privacybeleid. De toegang is beperkt tot de ontvangers die de gegevens in kwestie nodig hebben om hun taken uit te voeren.Opslagperiode van uw gegevens, criteria voor opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de doeleinden van de respectieve gegevensverwerking. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de relevante doeleinden, zullen wij deze uit onze systemen en bestanden wissen of volledig anonimiseren, zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd. Uw persoonsgegevens worden niet gewist of volledig geanonimiseerd indien en zolang wij de gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of officiële verplichtingen, bijvoorbeeld wettelijke bewaarplichten die onder andere kunnen voortvloeien uit het Duitse wetboek van koophandel of het Duitse belastingwetboek, die voorzien in bewaartermijnen van zes tot tien jaar, of indien wij de gegevens nodig hebben om bewijsmateriaal te bewaren binnen de verjaringstermijn, die doorgaans drie jaar bedraagt maar in individuele gevallen kan oplopen tot 30 jaar.Uw rechten als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen

Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming onverlet. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij een andere (wettelijke) grondslag dit toelaat. Indien een herroeping echter plaatsvindt en er geen andere rechtsgrondslag is, moeten wij de persoonsgegevens onverwijld wissen (art. 17 lid 2 lit. b DSGVO).

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene het recht op informatie (art. 15 GDPR), het recht op rectificatie (art. 16 GDPR), het recht op wissing (art. 17 GDPR), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR). Het recht van toegang en het recht van verwijdering kunnen onder bepaalde omstandigheden worden beperkt overeenkomstig de nationale bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 DSGVO).

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van onze gerechtvaardigde belangen plaatsvindt (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO) (artikel 21, lid 1, DSGVO). Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u bovendien het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden, voor zover dit gebeurt in verband met dergelijke direct marketing (art. 21, lid 2, DSGVO). In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Om uw rechten en eventuele herroepingen uit te oefenen, kunt u deze naar het volgende adres sturen: Werbegemeinschaft Vechte Arkaden GbR mbH c/o Multi Germany GmbH Hagenstraße 10 48529 NordhornCookies

Op verschillende pagina’s van ons online-aanbod gebruiken wij zogenaamde cookies om het gebruik van onze website aangenamer te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.Google Analytics

Als u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met een anonimiseringsfunctie, waarbij het IP-adres wordt verkort voordat het door Google wordt doorgegeven binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan Google in de VS doorgegeven en alleen daar ingekort. Google analyseert de verzamelde informatie en stuurt ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website en levert ons andere diensten voor dit doel. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Naast het blokkeren van alle cookies via uw browser, kunt u voorkomen dat Google uw gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor analysedoeleinden is uw toestemming overeenkomstig §§ 3 en 4 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 p. 1 lit. a GDPR.

Browser add-on om Google Analytics te deactiveren

De browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft de websitebezoeker meer controle over welke gegevens over bezochte websites door Google Analytics worden verzameld. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser. De browser add-on om Google Analytics uit te schakelen is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

Link: Browser-Add-onClickGoogle – algemene informatie

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen wijzigen in het privacycentrum, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, alsmede instel- en bezwaarmogelijkheden, kunt u vinden op de volgende websites van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (“Privacybeleid van Google”), https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), https://www.google.de/settings/ads (“informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen”) en https://www.google.com/ads/preferences/ (“Bepaal welke reclame Google u laat zien”).Google web lettertypen

Wij gebruiken zogenaamde webfonts van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) om fonts weer te geven.
Google is gecertificeerd voor het “Privacy Shield” (https://www.privacyshield.gov/), dat bedoeld is om de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. f GDPR.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.Gebruik van plugins voor sociale media


Facebook plugins

Plugins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) kunnen op onze website worden geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk-knop” of “Vind ik leuk” op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:

developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht doordat u actief op de plugin-knop drukt. De bevestiging van de social media plugin vindt plaats door uw actieve beslissing. Dit betekent dat het centrum zelf niet in het bezit komt van persoonsgegevens.

Het bezoek aan onze website en het bezoek aan de Facebook fanpagina van het centrum kunnen daardoor door Facebook worden gevolgd indien de gebruiker een gebruikersaccount bij Facebook heeft. Wij hebben geen invloed op het doorgeven van informatie aan Facebook. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit bij Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op

en-en.facebook.com/policy.php

Telkens wanneer een door ons geëxploiteerde website wordt opgeroepen waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
kan worden opgehaald. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Wij gebruiken Facebook Fanpages, waarvoor wij samen met Facebook Ireland Limited verantwoordelijk zijn:

In gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook analyseren wij hoe u onze fanpagina gebruikt (pagina-inzichten). De krachtens de GDPR vereiste informatie over de gegevensverwerking in het kader van Page Insights kan worden verkregen bij Facebook; momenteel bij naam genoemd in de privacyverklaringen van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook stelt u ook de relevante inhoud ter beschikking van de overeenkomst inzake de verwerking van gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen Facebook en ons is gesloten op grond van art. 26 DSGVO; momenteel op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

In het kader van Page Insights ontvangen wij zelf alleen geanonimiseerde statistieken – wij hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens die door Facebook worden verwerkt. De verwerking van de geanonimiseerde gegevens door ons is gebaseerd op wettelijke vereisten die ons toestaan persoonsgegevens te verwerken omdat wij een doorslaggevend legitiem belang hebben bij het verkrijgen van een beter inzicht in de belangen van de bezoekers van onze Fanpage (Art. 6 (1) f) DSGVO.

Wij bieden op onze fanpagina’s verschillende community-functies aan waarmee u kunt communiceren met andere gebruikers, bijvoorbeeld door artikelen op onze wall te plaatsen, opmerkingen achter te laten of artikelen te liken of te delen. Wij willen u erop wijzen dat deze zones voor het publiek toegankelijk zijn en dat alle persoonlijke informatie die u daar plaatst of die u bij uw registratie verstrekt, door anderen kan worden ingezien. Wij kunnen niet controleren hoe andere gebruikers van onze Fanpage deze informatie gebruiken. Wij kunnen met name niet voorkomen dat ongevraagde berichten naar u worden verzonden.

Wij verzamelen alle gegevens die in het kader van de gemeenschapsfuncties worden ingevoerd, om u de gemeenschapsfuncties te kunnen aanbieden zoals bedoeld. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat u de relevante gemeenschapsfuncties aan te bieden. Deze gegevens worden verwerkt op basis van wettelijke voorschriften die ons toestaan persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (bijv. § 15 lid 1 TMG; Art. 6 lid 1 b) DSGVO), of omdat wij een hoger legitiem belang hebben om het gebruik van ons aanbod zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (Art. 6 lid 1 f) DSGVO).

Inhoud die in gemeenschapsgebieden wordt geplaatst, kan voor onbeperkte tijd worden bewaard. Als u op enig moment wilt dat geplaatste inhoud wordt verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar info.sterncentersindelfingen@multi.eu.

Instagram plugins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins (“plugins”) van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”). De plugins zijn voorzien van een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”. Een overzicht van de Instagram-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, wordt een directe verbinding met de servers van Instagram tot stand gebracht doordat u actief op deze plugin-knop klikt. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Instagram in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Instagram-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en aan uw contacten daar getoond. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsmede voor uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich bij Instagram uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Instagram-plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

YouTube plugins

Voor de integratie van video’s maken wij onder meer gebruik van de provider YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met hoofdkantoor aan 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Op sommige van onze internetpagina’s gebruiken wij plugins van de provider YouTube. Als u internetpagina’s van onze website oproept die van een dergelijke plugin zijn voorzien – bijvoorbeeld onze mediabibliotheek – en actief klikt op de bijbehorende plugin-knop, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hiermee wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Als u bij YouTube bent ingelogd als lid, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt. uit te loggen en de overeenkomstige cookies van de bedrijven te verwijderen. Meer informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube (Google) is te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.Vragen over gegevensbescherming

Indien u vragen heeft over gegevensbescherming of uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Werbegemeinschaft Vechte Arkaden GbR mbH c/o Multi Germany GmbH

Hagenstraße 10
48529 Nordhorn

Mail: info@vechte-arkaden.de

Cookie-instellingen

Cookie-namen Type cookie Eerste of derde partij Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel

Cookie-instellingen wijzigen